Malgaofen

Bauernhof Soldanski in Malgaofen 1935
Bauernhof Soldanski in Malgaofen 1935
Geschwister Soldanski
Geschwister Soldanski
Gustav Pidun
Gustav Pidun
Hochzeit Modzel / Domsalla 1930 in Malgaofen
Hochzeit Modzel / Domsalla 1930 in Malgaofen
Auf dem Kriegerfriedhof 1914/18 in Malgaofen
Auf dem Kriegerfriedhof 1914/18 in Malgaofen